Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usługi IdoPay oraz Serwisu www.idopayments.com

I. Definicje:

IdoPayments – IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych. Adres do doręczeń: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin.

Klient (Merchant) – podmiot korzystający z Usługi zgodnie z jej regulaminem.

Użytkownik – Klient lub osoba odwiedzająca serwis www.idopayments.com.

Terytorium UE - terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej.

Usługa – usługa IdoPay będąca usługą acquiringu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych świadczona przez IdoPayments na rzecz Klienta (Merchanta) wspierająca usługę dokonywania płatności pomiędzy Merchantem, a Płatnikiem i zintegrowana z usługą www.idosell.com lub www.idobooking.com.

Serwis – strona www.idopayments.com. 

Panel administracyjny - narzędzie do zarządzania Usługą, wymagające przedstawienia danych uwierzytelniających.

Dane uwierzytelniające - dane (login i hasło) pozwalające na dostęp do Panelu administracyjnego przekazywane w procesie instalacji Klientowi albo wygenerowane przez Klienta przy pomocy Panelu administracyjnego.

 

II. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest IdoPayments sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 19, adres gdpr-inspector@idopayments.com, dalej: „IdoPayments”.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idopayments.com.
 3. Aby móc zarządzać treścią publikowaną na stronie, usprawniać kontakt i rozumieć potrzeby naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, dostęp do części informacji wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania. Podczas rejestracji konta Użytkownika lub przy okazji kontaktów biznesowych, kiedy w sposób bezpośredni i świadomy IdoPayments otrzymało Twoje dane osobowe (np. przekazanie nam wizytówki, mail z zapytaniem, zgoda ustna), zapisujemy przekazane dane w naszej bazie kontaktów, dalej: „CRM”. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do Serwisu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji i logowania się do Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celach i w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez IdoPayments, o których mowa w rozdziale III.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas przyjmuje się, że zgoda na przetwarzanie danych jest udzielona na czas nieokreślony i może być w każdym czasie odwołana.

 

III. Cel i sposób zbierania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez IdoPayments w celu ulepszenia swoich usług, zaprezentowania możliwie najlepszej oferty, zawierania transakcji internetowych. Zakres ten obejmuje również:
   1. tworzenie zanonimizowanych i zagregowanych raportów i analiz mających na celu zwiększanie użyteczności świadczonych usług;
   2. analizę w czasie preferencji dotyczących zakresu usług, który interesuje Użytkownika, aby udzielać możliwie najlepszego wsparcia handlowego oraz przy korzystaniu z Usługi;
   3. przedstawianie Użytkownikom opcjonalnych ofert wykorzystania Usługi;
   4. promocję i sprzedaż Usługi i usług dodatkowych, w tym także edukacyjnych jak np. webinary lub szkolenia;
   5. sprawdzanie, czy w przyszłości Użytkownicy nie naruszą własności intelektualnej IdoPayments.
 2. IdoPayments dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi Użytkownika i marketingu. IdoPayments nie podejmuje względem Użytkownika na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Ponadto IdoPayments zbiera i gromadzi dane o aktywności Użytkownika przy logowaniu do serwisów internetowych IdoPayments.  Dane te są zbierane i wykorzystywane do ponownego kontaktu mailowego, przez komunikaty lub telefonicznie. Kontakty te odbywają się przez systemy marketing automation (przesyłające porady dotyczące treści, którymi Użytkownik się interesował) lub newslettery z uaktualnieniami, jakie zaszły w systemie od czasu zalogowania w zakresie produktów, którymi Użytkownik się interesował.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa. Dane każdego Klienta przechowywane są w niezależnych od siebie bazach danych i katalogach.

 

IV. Postanowienia szczegółowe

 1. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z CRM lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji) – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy. W zakresie korzystania przez Użytkownika z systemu komunikatów, dane osobowe zawarte w komunikatach będą przechowywane przez IdoPayments bezterminowo z uwagi na brak możliwości ingerowania przez IdoPayments w treść komunikatów, a także ze względu na konieczność zapewnienia pewnego i bezpiecznego sposobu kontaktu z Użytkownikami. Stanowi to dla IdoPayments realizację prawnie uzasadnionego interesu i jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie komunikatów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe osób logujących się na stronach IdoPayments również będą przechowywane przez IdoPayments bezterminowo z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z ochroną własności intelektualnej IdoPayments. Stanowi to dla IdoPayments realizację prawnie uzasadnionego interesu i jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od IdoPayments dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Serwisu. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z Serwisu.
 6. IdoPayments zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. IdoPayments nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale III.
 7. Na potrzeby przygotowywanych przez siebie raportów, IdoPayments ma prawo wykorzystania informacji Użytkownika wyłącznie w sposób zagregowany niepozwalający na identyfikację Użytkownika.
 8. IdoPayments, na podstawie pisemnej umowy, powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, spółce zewnętrznej w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie danych Użytkownika w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika wobec IdoPayments. Więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, znajduje się w zakładce „Informacje zgodne z RODO".
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do państw trzecich takich jak USA.
 10. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, IdoPayments prosi o kontakt pod adresem e-mailowym: adres gdpr-inspector@idopayments.com.

 

V. Polityka plików cookies

Do poprawnego działania Usługi niezbędne jest wykorzystywanie tzw. "cookies", dalej: „cookies”. IdoPayments udostępnia na stronie informacje prawne i techniczne na temat stosowanych cookies możliwie pełne informacje na temat standardowego działania Serwisu.

 

Czym są pliki cookies i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. Cookies są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna skasować plik cookie. IdoPayments nie ustawia cookies w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia i udostępnianie podmiotom zewnętrznym anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie IdoPayments nie zapisuje danych osobowych w plikach cookies.

 

Jakie typy cookies generujemy?

Na stronach internetowych IdoPayments stosuje dwa rodzaje cookies - tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

 1. Cookies stałe - pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
 3. Pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowane z Usługą serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Strona IdoPayments wykorzystuje pliki cookies stałe z czasem życia określonym poniżej. Pliki takie można usunąć w każdej chwili.

PLIKI COOKIES ZEWNĘTRZNE

RODZAJ

NAZWA PLIKU

CEL KORZYSTANIA

DATA WAŻNOŚCI

Stałe

Mautic (Marketing Automation)

Do celów analityczno-marketingowych

1 rok

Stałe

HotJar

Do celów analitycznych

1 rok

Stałe

Google Analytics

Do celów analitycznych

540 dni

Stałe

Google Ads

Do celów marketingowych

1 rok

Stałe

Facebook Ads

Do celów marketingowych

1 rok

 

IdoPayments wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

 1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, tj. w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając Użytkownikowi w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 2. zapewnienia poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
 3. przeprowadzenia analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. w celu tworzenia i udostępniania podmiotom zewnętrznym anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

IdoPayments wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
   
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 
  Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
   
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 
  Google AdSense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
   
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

 

Czy jest możliwe usunięcie plików cookies?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies uniemożliwi korzystanie z Serwisu i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od Użytkownika podjęcia wybranej akcji, zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

V. Zmiany Polityki Prywatności

  1. IdoPayments zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój firmy. O wszelkich zmianach IdoPayments będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.