Informacje dla sprzedających przez IdoPay

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące […] przez IdoPay

Prawa i obowiązki sprzedawcy

Usługa IdoPay jest realizowana przez operatora płatności z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych Partnerów.

Usługa IdoPay dostępna jest tylko dla zweryfikowanych podmiotów (Merchantów) z Polski i krajów Unii Europejskiej, pod warunkiem, że w pełni będą stosowali prawo dotyczące handlu elektronicznego obowiązujące na terenie Polski. W ramach usługi IdoPay mogą być wykorzystywane przez Merchanta tylko i wyłącznie zweryfikowane przez Operatora rachunki bankowe prowadzone przez dostawców z siedzibą w Polsce. Operator usługi IdoPay nie będzie prowadził rozmów i nie będzie oferował Usługi IdoPay Merchantom którzy występują w różnych bazach czy to organizacji płatniczych, czy to ogólnie dostępnych i figurują w nich jako podmioty, co do których zastrzeżenia zgłosiły inne firmy, lub którzy borykają się z trudnościami finansowymi oraz którzy oferują lub chcą oferować możliwość zakupu poniższych produktów, których oferowania zabrania regulamin usług operatora platformy e-commerce, z którą IdoPay jest zintegrowane (obecnie IdoSell i IdoBooking), dla których usługa IdoPay dostarcza mechanizmy płatności.

Operator usługi IdoPay nie jest stroną zawartych elektronicznie umów sprzedaży między płacącym, a Merchantem i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów, jak i ich ważność.

Aby działać zgodnie z wytycznymi ustawy przeciwdziałającej praniu pieniędzy i finansowania teroryzmu operator usługi IdoPay zastrzega sobie prawo do wstrzymania przeprowadzenia transakcji i zawiadomienia stosownych organów w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Merchanci korzystający z usług IdoPay są zobowiązani m.in. do

 • * udostępnienia możliwości dokonywania płatności wszystkim klientom korzystającym z jego sklepu lub serwisu rezerwacji
 • * umieszczenia logotypów dostawców usług płatniczych, za pomocą których płacący może dokonać płatności za zakupione towary lub usługi.
 • * przestrzegania regulacji organizacji płatniczych Visa i Mastercard dotyczących procedur akceptowania płatności kartami płatniczymi.
 • * nie stosowania, w wypadku płatności kartami płatniczymi, wyższych cen niż stosowane w przypadku innych form płatności
 • * dostarczenia płacącemu rachunku lub faktury potwierdzających dokonanie transakcji, które muszą być wystawione i dostarczone płacącemu zgodnie z przepisami prawa
 • * nie ograniczania sprzedaży towarów i usług płacącym dokonującym zapłaty kartami płatniczymi
 • * nieudostępniania przez niego innym podmiotom dostępu do usługi IdoPay
 • * czytelnego przedstawiania na stronach serwisu w którym realizowana jest płatność dokładnych opisów i zdjęć towarów lub usług, w celu zminimalizowania ryzyka reklamacji
 • * przedstawienia na stronach serwisu w którym realizowana jest płatność, dokładnych informacji o prowadzącym serwis, danych i sposobów kontaktowania się, regulaminów usług, składania reklamacji i zwrotów
 • * oferowania towarów i usług wolnych od jakichkolwiek wad
 • * oferowania towarów i usług nie naruszających lub nie zagrażających naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i praw osobistych.
 • * oferowania towarów i usług zgodnych z kategoriami podanych przez Merchanta w trakcie procesu rejestracji Merchanta u operatora płatności IdoPay
 • * przechowywania wszystkich dokumentów papierowych i elektronicznych dotyczących każdej transakcji przez okres nie krótszy niż 3 lata

Szczegółowe informacje dot. usługi IdoPay znajdują się w Regulaminie usługi IdoPay

Najczęściej zadawane pytania