Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Partnerzy i Kontrahenci IdoPayments

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów i Kontrahentów jest IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al.Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych.
   
 2. Z IdoPayments w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się e-mailowo: adres gdpr-inspector@idopayments.com oraz telefonicznie: +48 91 443 66 19.
   
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Partnerów i Kontrahentów odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO w celach służących świadczeniu przez IdoPayments usług płatniczych realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu kontaktu z Partnerem i Kontrahentem (także potencjalnym), a także w celu wysyłki informacji handlowej, w tym newslettera, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
    
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez IdoPayments są partnerzy biznesowi IdoPayments, firmy hostingowe, operatorzy płatności internetowych i inne podmioty, którym IdoPayments powierza lub udostępnia przetwarzanie danych osobowych Partnera i Kontrahenta w celu świadczenia usług.
   
 5. Dane osobowe Partnera i Kontrahenta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do zawartej umowy o świadczenie usług – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa polskiego lub unijnego.
   
 6. Partnerowi i Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania od IdoPayments dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   
 7. Partner i Kontrahent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. IdoPayments nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Partnera lub Kontrahenta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Partner lub Kontrahent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
   
 9. Partner i Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 10. Podanie danych osobowych przez Partnera i Kontrahenta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usługi.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Osoby biorące udział w procesie rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al.Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych.
   
 2. Z IdoPayments w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się e-mailowo: adres gdpr-inspector@idopayments.com oraz telefonicznie: +48 91 443 66 19.
   
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez osobę aplikującą o pracę w IdoPayments Sp. z o.o. (dalej: „Kandydat”) odbywa się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze/nawiązania współpracy na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy.
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
    
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
   
 5. IdoPayments Sp. z o.o. będzie przechowywał dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia danego postępowania rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzania jego danych także na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
   
 6. Kandydat ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. Kandydat ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Kandydata narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
   
 9. Podanie danych osobowych przez Kandydata jest w części wymogiem ustawowym, a w części wymogiem umownym i co do zasady jest dobrowolne, ale może być konieczne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością przeprowadzenia postępowania z udziałem Kandydata.