Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Klienci IdoPayments

 1. Administratorem danych osobowych Klientów (Merchantów) jest IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al.Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych.
   
 2. Z IdoPayments w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się e-mailowo: adres gdpr-inspector@idopayments.com oraz telefonicznie: +48 91 443 66 19.
   
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO w celach służących świadczeniu przez IdoPayments usług płatniczych realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu kontaktu z Klientem (także potencjalnym), a także w celu wysyłki informacji handlowej, w tym newslettera, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
    
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez IdoPayments są partnerzy biznesowi IdoPayments, firmy hostingowe, operatorzy płatności internetowych, w tym inne instytucje płatnicze i inne podmioty, którym IdoPayments powierza lub udostępnia przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu świadczenia usług.
   
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do obsługi złożonego przez Klienta zamówienia – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa polskiego lub unijnego.
   
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od IdoPayments dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   
 7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. IdoPayments nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
   
 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usługi.